ท่านต้องการให้ ทม. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 82 )
67.21%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
3.28%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
4.10%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
2.46%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 28 )
22.95%