หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 

 
การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 
การพัฒนาการศึกษา  
 
การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
การบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม