หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นางพเยาว์ วงศ์วิเศษ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
 
 


นางผกา คุ้มม่วง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางสุทิสา ทวีสุขสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางสาวประสงค์ เขมรัตน์สกุล
ลูกจ้างประจำ
 
 


นางสาวมนัสนันท์ เคลือบแก้ว
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ ปง./ชง.


นางอารียา บัวคง
ลูกจ้างประจำ


นายบุญช่วย ต่ำต้อ
ลูกจ้างประจำ


นางสาวอารีลักษณ์ ฉัตรธง
พนักงานจ้าง


นางสาวจันทนิภา​ รอบุญ
พนักงานจ้าง


นายวิรัตน์ วิตตาภรณ์
พนักงานจ้าง


นางสาวหทัยชนก ลบภู่
พนักงานจ้าง


นางสาวเกศฎาภรณ์ อมรเมธากุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
 


นางสาวจุไรรัตน์ ชาญพิชิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางสาวกัญญา วงษ์แก้ว
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


นางเฉลิม จุลเกตุ
พนักงานจ้าง


นางสาวณัฎฐณิชา ไทยทัน
ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด
 
 


นางสาวนิสรา ธานี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
 


นางพันทิภา ทรวงโพธิ์
สัตวแพทย์อาวุโส


-ว่าง--ว่าง-

 
 
จ.ส.อ.อนุรัตน์ จริยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นอัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุกัญญา เนียมตะโนด
(ช่วยงานกองสาธารณสุขฯ)


นางภัทรลภา พูลรักษ์
พนักงานจ้าง


นางสาวพรสุข ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายชุม จริยา
พนักงานจ้าง


นางสาวสมัชชา คงสิงห์
พนักงานจ้าง


นางสาวธัญญารัตน์ พุ่มชะบา
พนักงานจ้าง


นางสาวเจษฎาพร สายทอง
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10