หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 
นายเพิ่มพูน พูนรักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายณรัณ คงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพัฒนฉัตร กล่ำเหม็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


นางสาวธาริตา เจริญวัย
พนักงานจ้าง


นายบรรทด ทัศนา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวน้ำอ้อย ขอบทอง
พนักงานจ้าง
 
 
นางพิศวงค์ ฉะบับแบบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวอัฐภิญญา ตัสมา
พนักงานจ้าง


นายภูริวัฒน์ มะรินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(ช่วยงานทะเบียนและบัตรฯ)
 
 
นางอัจฉรา สอนคำ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวภัควลัญชญ์ สิรินันทน์กุล
พนักงานจ้าง


นายณัฐวุฒิ สระแก้ว
พนักงานจ้าง
 
 
นายสิทธิชัย จริยา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสรวิศ ถนอมศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง.


นายวันชัย แก้วพงศ์
พนักงานดับเพลิง


นายจักราช โฉมเฉลา
พนักงานดับเพลิง


นายพะยิน หลากจิตร์
พนักงานดับเพลิง


นายปราโมทย์ เทศแก้ว
พนักงานดับเพลิง


นายกนก แก้วดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมหวัง ภิณโญวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นายลิขิต อิ่มเขียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายวีรวัฒน์ โวหาร
พนักงานจ้าง


นายจิรายุทธ์ สอนคลัง
พนักงานจ้าง


นายจีรยุทธ ประหยัด
พนักงานจ้าง


นายชาคริสต์ ชูเชิด
พนักงานจ้าง


นายทวีศักดิ์ เอ้กา
พนักงานจ้าง