หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 15
.จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 18
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 32


นางธิติมา หล้าอ้วน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 34


นางกัญญาภัค วงษ์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 16


นายทวีป ทองเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 27


นางพเยาว์ วงศ์วิเศษ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานการสาธารณสุข ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 23


นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 28


นายนคร วงศืวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
โทร : 055-641374 ต่อ 30