หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบล ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลยังอยู่ร่วมกัน
แบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
 
 
 
ในเขตเทศบาลมีวัด จำนวน 4 แห่ง คือ

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

วัดสวรรคาราม

วัดสวัสติการาม

วัดป่าข่อย
 

โรงพยาบาลสวรรคโลก

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 ศูนย์
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองสวรรคโลก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองสวรรคโลก
(วัดสวรรคาราม)

คลินิกเอกชน จำนวน 13 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม

โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

โรงเรียนป้วยมิ้ง

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

โรงเรียนกวางวา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 แห่ง

ศพด.เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ศพด.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ศพด.เทศบาลวัดสวัสติการาม

ศพด.เทศบาลวัดสวรรคาราม

ศพด.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
 
 
         

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน

เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน 29 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 153 คน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559 จำนวน 12 ครั้ง
 
 
 
ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก กำหนดจัดในเดือนเมษายนของทุกปี  
 
ประเพณีลอยกระทง จัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ ลำน้ำยม โดยวัดสว่างอารมณ์วรวิหารเป็นผู้จัด  
 
ประเพณีแข่งเรือยาว เดือนพฤศจิกายน กำหนดตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี ณ ลำน้ำยม  
 
ลานวัฒนธรรม จัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
 
งานวันหมากม่วง หมากปราง ช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10