หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
  เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจในการบริการและทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นภายในตำบลของเราต่อไป
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 171 
 
   
 
-ราคากลาง- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 181 
 
   
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 151 
 
   
 
สท0023.5/ว136  ขอให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.1/ว 348  การับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.1/ว 148  การเตรียมความพร้อมการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.1/ว 141  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว129  แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.2/130  ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.2/131  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.1/ว 142  การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.2/ว118 การประชุมชี้แจงการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ของ อบต.  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว117 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว116 เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว115 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว321 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว320 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว113 สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ แผนการปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว111  ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวอยากจน  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว305  รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว306  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว280 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
 
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
     
 
 
 

 
   
ทต.ลานหอย ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกเทศมนตรีตำบลลานหอย [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานหอย ลงสำรวจ ถนนหมู่ 3 ตำบลลานหอย และพูดคุยกับชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ เพื่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานหอย นายกเทศมนตรีตำบลลานหอย ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานหอย กองช่างพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลานหอย ออกดำเนินการตัดต้น [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป้อม ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ร่างข้อบัญญัติ เรื [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านสวน มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโร [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป้อม โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป้อม สำรวจร้านค้า ร้านชำให้คำแนะนำเรื่องการจำหน่ายยา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และก [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังใหญ่ ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ เรื่อง สำเนารายงานการเงินประจำปีและรายงานผ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เมืองเก่า เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหมึกสายวงฟ้า [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป้อม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีคีรีมาศ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองมะพลับ ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุโขทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
 
 


อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านป้อม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสาระบบคลองห้วยแ [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อรีเลย์คุมไฟทาง ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ทม.สวรรคโลก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน ๙ เพื่อเป็นห้องประชุมโรงเรียนมัธย [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๗๔- [ 21 ม.ค. 2564 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อเครื่องบันทึกเสียงพกพา ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ จำนวน 27 รายการ (ตามรายละ [ 21 ม.ค. 2564 ]ทม.สวรรคโลก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม ด้วยวิ [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ สำหรับอาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) และอาคารที่ทำกา [ 21 ม.ค. 2564 ]ทต.กลางดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลว [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิล ขนาด 0.8 แรงม้า ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐ [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายนายแบน หมู่ ๑ ตำบลวังไม้ขอน [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายไปศรีสำโรง-ซอยลุงดีพัฒนา หมู่ที่ 13 บ [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.บ้านด่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนดินลูกรัง ซอย 6 (สปก.) หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำขุ่น [ 20 ม.ค. 2564 ]ทม.สวรรคโลก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้ [ 20 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อ (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 569  ตอบ 1  
ทำความรู้จัก เพลงไทย มรดกสู่ลูกหลานชาวไทย (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ม.ค. 2562)    อ่าน 1804  ตอบ 0  
 
 
 
 -สินค้า OTOP-

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
     
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลเมืองสวรรคโลก