หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
  เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจในการบริการและทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลเมืองสวรรคโลก
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นภายในตำบลของเราต่อไป
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 181 
 
   
 
-ราคากลาง- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 191 
 
   
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 162 
 
   
 
สท 0023.2/ว 1046 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว442 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว441 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว440 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 การตรวจเยี่ยม Online  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.3/433  ขอเลื่อนเวลาการประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำฯ  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว432  ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว428  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว1031  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประตูประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1030  การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/418 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว417 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว416 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว415 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว414 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/413 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว412 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว411 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท 0023.3/ว422 แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ระดับศูนย์สอบ และประธานสนามสอบ สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสำหรับการประเมินค  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว420 แจ้งการขอใช้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นข้ามธนาคารฯ ตามแนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว404 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
 
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
     
 
 
 

 
   
อบต.หนองกลับ กิจกรรมการรับซื้อขยะ ประจำเดือนธันวาคม ณ ธนาคารคัดแยกขยะ อบต.หนองกลับ [ 15 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
อบต.นครเดิฐ ลงพื้นที่ออกประชาคมเวทีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.นครเดิฐ โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.นครเดิฐ โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำห [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาจัดท [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านสวน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบโอเวอร์เ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานหอย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ได้รับคัดเลือกเป็น ศูนย์ยุติธรรมชุมช [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังไม้ขอน ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 6 รายการ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ทับผึ้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าฉนวน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่2) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองมะพลับ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (สายงาน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.กลางดง รายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ไกรใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสองแถว (รถคอกหมู) โครงการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
   
 
 


อบต.ไกรใน จ้างเหมารถสองแถว (รถคอกหมู) โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธี [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองกระดิ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายทุ่งกระโพ่-ทุ่ [ 4 มี.ค. 2564 ]ทต.ในเมือง จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอ [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง (กองการ [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื [ 3 มี.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งตามแบบที่ อบต. กำหนด จำนวน ๒ [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.วังไม้ขอน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ขนาด ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น เพื่อใช้เปลี่ย [ 2 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการชุมชนรวมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสดิการสัง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารคำขออนุญาตกรณีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๖,๒๑ [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อหมึก Original HP Laserjet 30A จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.นครเดิฐ ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองสวัสด [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ไกรใน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน ภาคเรียนท [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ทุ่งยางเมือง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่างประจำเดือนมีนาคม 2564จำนวน 2 [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ไกรนอก ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จำนว [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.ไกรใน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิ [ 25 ก.พ. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อ (17 มิ.ย. 2563)    อ่าน 586  ตอบ 1  
ทำความรู้จัก เพลงไทย มรดกสู่ลูกหลานชาวไทย (18 พ.ค. 2563)    อ่าน 70  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ม.ค. 2562)    อ่าน 1827  ตอบ 0  
 
 
 
 -สินค้า OTOP-

ศาลหลักเมืองสวรรคโลก


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
     
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ปิดหน้าต่าง