หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
สท0023.5/ว1132 คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว1131 บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว1135 ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว1136 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 15 ส.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว1152 1-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว1152 2-งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ส.ค. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2149