หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2562
 
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2482 จังหวัดสวรรคโลกถูกยุบ และไปตั้งอำเภอสุโขทัยธานีขึ้นเป็นจังหวัดสุโขทัยธานีแทน ขณะนั้นขุนเพ่งจีนานุเคราะห์ (นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์)
เป็นนายกเทศมนตรี หลวงสฤชฌุสรรพากรกับนายสงวน
ศุขเกษม เป็นนายกเทศมนตรี ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่ศาลากลางเก่าจังหวัดสวรรคโลก ต่อมา พ.ศ. 2490 ศาลากลางเก่าชำรุดจึงได้ย้ายไปตั้งสำนักงานใหม่ที่ตลาดเหนือหลังที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ภายหลังเห็นว่าบริเวณดังกล่าว
เป็นย่านการค้ามีตลาดสด อาคารพาณิชย์ จราจร และประชาชนพลุกพล่านไม่เหมาะสม จึงย้ายไปสร้างสำนักงานขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลจังหวัดสวรรคโลก เป็นอาคารตึก 2 ชั้น เปิดทำการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2509 อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง เนื่องจากกาลเวลาทำให้อาคารมีสภาพเก่าและคับแคบ ประกอบกับได้คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ให้เหมาะกับงาน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการให้ประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญของบ้านเมือง คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายให้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ.2552 โดยตั้งอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันกับอาคารสำนักงานเดิม และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2554 เปิดใช้เป็นสำนักงานดังที่เห็นในปัจจุบัน
 
 
 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
พระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2479 (ขณะนั้น
เมืองสวรรคโลกมีฐานะเป็นจังหวัดสวรรคโลก) และเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2480 โดยใช้
ห้องประชุมสภาจังหวัดสวรรคโลก เป็นสำนักงานเทศบาลชั่วคราว (ปัจจุบันคือสำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก)
โดยมี ขุนวิสุทธิ์ประศาสตร์เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
 
 
 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 6.457 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลในเมืองและตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลในเมือง และตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
 
 
 
 
 
เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ำยมไหลผ่านใจกลางเมืองจากเหนือลงใต้ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย และระดับความสูงของตลิ่ง
จะสูงกว่าพื้นที่ในย่านตลาดและชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองสวรรคโลก เป็นเมืองเก่าพื้นที่ส่วนในจะเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น เป็นย่านธุรกิจการค้าประมาณร้อยละ 90 ของถนนบริเวณศูนย์กลางเมืองจะมีร้านค้าตั้งอยู่สองข้างทาง และถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ค่อนข้างแคบ ไม่สามารถขยายออกไปได้
 
 
   
เทศบาลตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
แถบร้อนของประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ
33 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส สภาพอากาศทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึง
เดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในระยะตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเริ่มมีฝนตก

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยปกติแล้วมักจะเกิดพายุโซนร้อนพัดผ่าน และทำให้เกิดฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม บางปีอากาศหนาวจัด เนื่องจากได้รับลมหนาวจากตอนเหนือของประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมากระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน/ปี อยู่ระหว่าง
30,000 – 35,000 บาท
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 16,093 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 7,635 คน คิดเป็นร้อยละ 47.44

หญิง จำนวน 8,458 คน คิดเป็นร้อยละ 52.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,628 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,492.334 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ปี พ.ศ.
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
บ้าน
  2550 8,671 9,501 18,172 -  
2551 8,633 9,418 18,051 5,987
  2552 8,600 9,397 17,997 6,059  
2553 8,528 9,295 17,823 6,139
  2554 8,352 9,189 17,541 6,218  
2555 8,359 9,215 17,574 6,224
  2556 8,268 9,159 17,424 6,282  
2557 8,132 9,016 17,148 6,449
  2558 8,061 8,909 16,970 6,502  
2559 7,943 8,786 16,729 6,556
  2562 7,635 8,458 16,093 6,628